село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Такси за извършваните услуги

 

БИБЛИОТЕКА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1925“

 

ТАКСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

(на основание гл.V и гл. VІІІ от Закона за обществените библиотеки

/Обн. ДВ.бр.42 от 5 юни 2009 г./)

 

І. Основни библиотечни услуги – предоставят се безвъзмездно

1. Ползване на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;

2. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;

3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни.

 

ІІ. Специализирани библиотечни услуги – предоставят се възмездно

1. БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ:

- писмена справка с хронологичен обхват:

- до 20 години     8.00 лв.

- над 20 години 15.00 лв.

- тиражирани библиографски справки         5.00 лв.

- краеведски информационни списъци        0.10 лв. за библиографски запис

2. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ:

- съгласно тарифата на съответната библиотека и пощенските разходи в двете посоки + такса МЗС 3.00 лв.

3. ПРИНТИРАНЕ:

- черно-бяло                      0.40 лв. / А4

- цветно                             1.50 лв. / А4

4. СКАНИРАНЕ:                                          0.50 лв. / стр.

 

5. КОПИРАНЕ:

- А4 черно-бяло                0.15 лв. едностранно

                                        0.30 лв. двустранно

- А4 на цветен лист          0.20 лв.

- А4 на цветен картон      0.40 лв.

- А4 цветно                       1.50 лв. едностранно

                                           3.00 лв. двустранно

- Предоставяне на копие върху хартиен или електронен носител на старопечатни, редки и ценни издания:

                                           0.50 лв. за 1 страница

7. ИЗРАБОТВАНЕ НА НЕКРОЛОЗИ

- Черно – бели без снимка

10 бр. – 5.00 лв.

  5 бр. – 3.50 лв.

-          Черно – бели със снимка 

                                                   10 бр. – 7.00 лв.

                                                     5 бр. – 4.50 лв.

-          С цветна снимка                       

                                                   10 бр. – 10.00 лв.

                                                     5 бр. – 6.50 лв.

 

6. ЛАМИНИРАНЕ:

- до А6                            0.50 лв.

- до А5                           0.80 лв.

- до А4                            1.00 лв.

- до А3                           1,50 лв.

- Некролози         10 бр. – 5.00 лв.

                              5 бр. – 3.50 лв.

 

7. ЗАПИС НА ИНФОРМАЦИЯ на диск (или външна памет) от:

- CD                                 2.00 лв.

8. ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

• НАБОР НА ТЕКСТ

- за 1 страница гладък български текст        0.50 лв.

- за 1 страница текст с формули и графики 0.80 лв.

- за 1 страница нанасяне на корекции        0.15 лв.

• ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН- от А5/А3             10.00 лв. за час

• ИЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИТКИ:

- 100 бр. черно-бели                                     19.00 лв.

- 100 бр. цветни                                             28.00 лв.

• ПРЕДПЕЧАТ – формати:

- За 1 стр., до формат А5 (15x21 см) – черно-бяло                      0.50 лв.

- За 1 стр., до формат А5 (15x21 см) – 1 цвят                               0.70 лв.

- За 1 стр., до формат А5 (15x21 см) – пълноцветно                             1.50 лв.

- За 1 стр., до формат А4 (21x30 см) – черно-бяло                      1.00 лв.

- За 1 стр., до формат А4 (21x30 см) – 1 цвят                               1.40 лв.

- За 1 стр., до формат А4 (21x30 см) – пълноцветно                             3.00 лв.

- За 1 стр., до формат А3 (30x42 см) – черно-бяло                      2.00 лв.

- За 1 стр., до формат А3 (30x42 см) – 1 цвят                               2.80 лв.

- За 1 стр., до формат А3 (30x42 см) – пълноцветно                             6.00 лв.

 

9. ИЗДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ:

Годишна регистрация и пререгистрация на читатели                            5.00 лв.

Студенти - редовно обучение                                                               2.50 лв.

Ученици, пенсионери и безработни                                                        2.50 лв.

Инвалиди, ветерани от войната, сираци, пенсионери

над 75 години, деца от социални домове, социално слаби граждани                                                                                                          безплатно

Еднодневен пропуск за читалните                                                 1.00 лв. Седмичен пропуск за читалните                                                    2.00 лв.

Дубликат на загубена читателска карта                                        1.50 лв.

Читатели до 14 години в Детски отдел                                          1.00 лв.

 

 

Читатели до 14 години в Детски отдел с повече

от едно дете в семейството                                          такса само за 1 дете

 

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ

(Съгласно ЗОБ)

1. За невърнати в срок книги и други библиотечни документи:

- закъснели за минали години – 5.00 лв. еднократно;

- за текущата година – 1.00 лв. за всеки пресрочен месец, но не повече от 5,00 лв.

В Детски отдел:

- закъснели за минали години – 2.00 лв. еднократно;

- за текущата година – 0.50 лв. за всеки пресрочен месец, но не повече от 2,00 лв.

2. За повредени, унищожи или изгубени документ от библиотечния фонд, читателят се наказва с глоба от 200 до 500 лв./чл. 66 /ал.1/ЗОБ/

- замяна с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие, с равностойно по съдържание и цена друго издание или да заплати в петкратен размер пазарната му стойност с коефициент както следва:

* за периода 1962-1970 г                                    - К = 2.7

* за периода 1971-1980 г                                   - К = 1.6

* за периода 1981-1989 г                                   - К = 1.2

* за 1990 година                                                  - К = 1.1

* за 1991 година                                                 - К = 0.16

* за 1992 година                                                 - К = 0.11

* за 1993 година                                                 - К = 0.08

* за 1994 година                                                 - К = 0.06

* за 1995 година                                                 - К = 0.027

* за 1996 година                                                 - К = 0.012

* за 19971 година                                                        - К = 0.0013

* за 1998 г.                    - петкратната стойност на деноминираната цена

* за 1999 г. (м. VІ вкл.)          - петкратната стойност на деноминираната цена

* от м. VІІ. 1999 г.        - петкратната стойност на указаната цена

 

Забележка:Във връзка с паричните реформи от 1952 и 1962 г. цената на книгите, издадени преди 1962 г. се привежда към периода 1962-70 г. по следния начин:

- за издадени до 1952 г. – по формулата  ЦЕНА х 4

                                                               1000

- за издадени през периода 1952-1962 г. – цената се разделя на 10.

3. Когато предмет на деянието е културна ценност /старопечатни, редки и ценни издания, ръкописи и произведения на изкуството/, наказанието е глоба от 500 до 2000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Чл.66/ал.2/ЗОБ

 

Библиотеката си запазва правото за промени в обявените цени и услуги.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg