село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Структура

РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката. За тази цел, той трябва да се регистрира като неин читател! 
При регистрацията на читателя се издава читателска карта, чийто вид и цена се определят ежегодно с решение на Настоятелството на Народно читалище "Просвета-1925" с. Лозен. 
Читателската карта се издава за срок от една година, който започва да тече от датата на издаване на картата. 
Библиотечната карта се подновява след изтичане на съответния срок. 
При промяна на домашния адрес на читателя, той е длъжен да съобщи новия! 

При регистриране на читателя се спазват следните условия:
  • Пълнолетните граждани се регистрират като представят лична карта или паспорт. За читатели - пенсионери и инвалиди се представя и съответния удостоверителен документ. 
  • Децата и юношите от 6 до 16 годишна възраст се регистрират с лична карта или ученическа карта и лична карта/паспорт на родител или настойник. 
  • Децата до 6 годишна възраст ползват библиотечните документи и услуги посредством родител, представил лична карта. 
Обслужването в библиотеката става единствено след представяне на читателска карта и при нужда документ за самоличност. 
Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Изключения се правят в случаите, когато титулярът е трайно възпрепятстван и го представлява упълномощено лице. 
Не се регистрират граждани, имащи задължения към библиотеката. 
Отношенията между читателите и библиотеката се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
Когато библиотеката предостави на читателя библиотечен документ и той го получи със задължение да го върне, между двете страни възниква договор за заем за послужване. Сключването на договора се установява с писмен документ - читателска карта, читателски картон, заемна бележка и др. Той се подписва от читателя. 


Структура
ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

Предоставя библиотечни документи за ползване за дома на всеки регистриран читател. 
Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да върнат в едномесечен срок след датата на заемане. 

Фондът в заемната за възрастни е на свободен достъп, подреден систематично-азбучно по комплексни групи: българска художествена литература и чуждестранна художествена литература.
При желание, ще получите консултантско съдействие при издирване на информация и информационен източник. 


Структура
ДЕТСКИ ОТДЕЛ

Обслужва регистрирани читатели, най-вече деца от 5 до 14 годишна възраст. 
Отделът разполага с фонд от художествена, учебна и справочна литература от различни отрасли на знанието.
Справочния фонд и периодичните издания се ползват само в читалнята, а всички останали могат да се заемат а дома. 
Възможности за извършване на справки в различни области на знанието и организиране на мероприятия за популяризиране на детското четене. 


Структура

ЧИТАЛНЯ

Предоставя на регистрирани читатели учебни, научни и справочни издания от областите: математика, физика, астрономия, химия, биология, екология и опазване на околната среда, медицина, селско стопанство и градинарство, инженерни науки, компютри и системи.

Комплектува: книги, периодични издания - вестници и списания, карти и атласи, речници и енциклопедии.

На свободен достъп в читалнята са енциклопедии, речници, справочници, периодични издания.

Предлага библиотечно –библиографски и информационни услуги. 


КОМПЛЕКТУВАНЕ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ 

Отделът комплектува текущо и ретроспективно, регистрира,обработва и предоставя за ползване библиотечни документи, придобити чрез покупка, абонамент или дарение. Проучва книжния пазар, издирва информация,осъществява контакти, в т.ч. и чрез електронен достъп с разпространители, издателства, редакции, книжарници, дарителски организации и лица и изготвя заявки към доставчици на книги, нетрадиционни носители на информация и периодика. Основната стратегическа цел е да се осигури навременен достъп до необходимите за читателите информационни източници. Обработва според изискванията на библиотечните стандарти получените документи, каталогизира и ги предоставя на обслужващите звена за ползване. Приема дарения и оформя документи за тях. Периодично прочиства библиотечните фондове. Поддържа система от Инвентарна книга, Топографски каталог, Азбучен каталог, Систематичен каталог и Книга за движение на библиотечния фонд;

Библиотеката  участва в различни проекти и програми на конкурсен принцип към Министерство на културата като: „В помощ на книгата”;„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” и др. Годишно в библиотеката постъпват 100-120 библиотечни единици. Към момента библиотеката притежава 13 558 тома книги.

Библиотеката е отворена и за дарения на книги, които отговарят на текущите нужди и приоритети на читателската аудитория,  с предварително изпратени списъци за съгласуване.


МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

Междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ) на документи от други библиотеки в страната и чужбина осигурява ползването на материали, които не се притежават от библиотеката при Народно читалище "Просвета-1925" с. Лозен.

 

Поръчки за статии от периодични издания се изпълняват във вид на ксерокопие, принтер-копие или дигитално копие.

 

Потребителите на библиотеката могат да ползват заетите от друга библиотека книги в условията на читалните на библиотеката в рамките на работното време. Поръчките за международно междубиблиотечно заемане се изпълняват чрез Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий”  - София.

 

Старопечатната книжнина, издадена в  периода преди 1878 година не е обект на междубиблиотечно заемане.

 

Читатели, които се нуждаят от услугата МЗ и ММЗ трябва да притежават актуална читателска карта за библиотеката.

 

Потребителят на услугата и библиотеката при Народно читалище "Просвета-1925" - Лозен носят споделената пълна отговорност за опазването, съхраняването и връщането на заетата литература в определения от библиотеката-доставчик срок и във вида, в който е била доставена. 

 

Заплащането на междубиблиотечното заемане е комплексно: по ценоразпис на библиотеката при Народно читалище "Просвета-1925" - Лозен, според размера на таксите за МЗ в библиотеката-доставчик, според размера на пощенските разноски в двете посоки на доставката. Ксерокопията се заплащат по ценоразпис на библиотеката - доставчик.Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg