село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Правилник

 

ПРАВИЛНИК

за обслужване на читатели в библиотеката

при Народно читалище „Просвета-1925“ с. Лозен

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат условията и редът за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечните фондове на библиотеката при Народно читалище „Просвета-1925“ с. Лозен, наричана по-долу за краткост Библиотеката.

(2) Библиотеката е общодостъпна и предоставя за ползване на читателите си библиотечни документи, информационни справки и други услуги.

(3) Всеки гражданин има правото да ползва услугите на библиотеката, като за целта е необходимо той да бъде регистриран като неин читател, според условията и по реда на Раздел II от настоящия правилник.

Чл. 2. Специализираните услуги на Библиотеката се извършват срещу заплащане на  съответните такси, утвърдени със заповед на Председателя на читалището.

 

Раздел II

Регистрация на читатели

Чл. 3. (1) Всеки гражданин има правото да бъде регистриран като читател на Библиотеката.

(2) Пълнолетните граждани се записват, като представят личната си карта.

(3) Децата от 6 до 14 години се записват с документ за самоличност на единия родител.

(4) Възрастни и болни граждани при нужда могат да  ползват услугите на библиотеката чрез   свои близки, като ги упълномощят за това писмено.

Чл. 4. Читателската карта е лична и не се преотстъпва. Изключение се прави в случаите, когато титулярът е трайно възпрепятстван и го представлява упълномощено лице.

Чл. 5. (1) Регистрация и пререгистрация на читателите се извършва срещу внесена от читателя такса за регистрация, регламентирана в тарифата за ползване на услугите на Библиотеката.

(2) Регистрацията е за срок от 1 година, който срок започва да тече от датата на регистрация на читателя.

Чл. 6. (1) Граждани с адресна регистрация в друго населено място, се регистрират за читатели в Библиотеката като внасят  паричен депозит, регламентиран в тарифата за ползване на услугите на Библиотеката.

(2) Депозитът се връща, след като читателят върне заетите книги, представи квитанция и документ за самоличност.

(3) Депозитът не се връща:

1.     Ако читателят не е върнал книгите си 6  месеца след заемането им.

2.     Ако читателят върне заетите библиотечни единици повредени.

3.     Ако читателят повече от 1  година не е посещавал библиотеката.

Чл. 7. Граждани с група инвалидност, както и такива, които са в тежко социално положение са освободени от такса за регистрация.

 

Раздел ІІІ

Права и задължения на читателите

Чл. 8. Читателите имат право:

1.     Да  заемат за дома и да ползват в читалня  библиотечни документи.

2.     Да получават устна и писмена библиографска, фактографска и тематична информация, както и указания за ориентиране в справочно-библиографския апарат и библиотечните фондове.

3.     Да използват справочния апарат  изложен на свободен достъп.

4.     При записване да бъдат осведомявани за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат съгласно този правилник.

5.     Да ползват специализираните платени услуги в библиотеката, съгласно утвърдената тарифа.

6.     Читатели дарили стойностни книги се освобождават от такса за регистрация за съответната година.

 

 

  Чл. 9. Според настоящия Правилник и Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите имат следните задължения:

1.     Да спазват Правилника за обслужване на читателите.

2.     Да не нарушават реда и разположението на библиотечните документи при посещение в Библиотеката.

3.     Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.

4.     Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотеката – 20 дни. След изтичане на датата за връщане, отбелязана в датника на библиотечния документ, читателят заплаща глоба в размер регламентиран в Тарифата за използване на услугите на Библиотеката, за всеки просрочен ден.

5.     Когато читателят повреди заетите библиотечни документи, или ги загуби, трябва да ги замени с идентични в библиографско отношение екземпляри, или да заплати обезщетение в размер на трикратната стойност на документа по пазарни цени. Освен обезщетението се начислява и предвидената  сума за закъснение.

6.     За неспазване на задълженията и правилата за ползване на библиотеката, на читателя се отнема правото да я ползва за определено време или завинаги по преценка на ръководството.

 

Раздел IV

Правила за ползване на Библиотеката

Чл. 10. Читатели в нетрезво състояние, с агресивно поведение,  с неприлично и нехигиенично облекло не се допускат да ползват библиотеката.

Чл. 11. При ползване  на ежедневници и периодични издания , читателят се регистрира и  в Дневника за посещения.

Чл. 12. При промяна на данните в личната карта или статуса си (ученик – студент; работещ - пенсионер), читателят е длъжен да уведоми библиотекаря.

Чл. 13. Читателят може да заеме до 5  книги и по един екземпляр от заглавие.

Чл. 14. Заетите библиотечни документи се вписват в читателския картон на читателя, като той се подписва срещу всеки зает библиотечен  документ.

 

Чл. 14. Срокът за заемане на библиотечни документи е:

1.     Книги – 20 дни.

2.     Графични издания – 10 дни.

3.     Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD и DVD – 5 дни.  

Чл. 15. Срокът за заемане на книги за дома може да бъде удължен до 2 пъти само при условие, че книгите в момента не се търсят от други читатели.

Чл. 16. Обслужването с библиотечни документи се преустановява 30 /тридесет/ минути преди края на работното време.

Чл. 17. (1) На основание чл. 39. ал. 1. на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи:

1.     Справочни издания.

2.     Ежедневници и периодичен печат.

3.     Редки и ценни библиотечни документи.

      (2) По изключение и по преценка на библиотекаря, скъпо струващи библиотечни документи в единични екземпляри могат да се заемат  срещу депозит регламентиран в Тарифата.

Чл. 18. Не се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат само за нестандартни формати само по преценка на библиотекаря и след предоставяне на документ за самоличност за времето,  през което библиотечния документ е извън сградата на Библиотеката.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. За неуредените въпроси в настоящия правилник, се прилага законодателството на Република България.

 

 

 

                                  Председател на читалището: ……………………

                                                                                 / Димитрина Петрова /

 

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg