село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Библиотека

      Библиотеката е създадена още със самото читалище. Първоначално библиотечният фонд наброява около 630 тома литература, които са дарени от жителите на с. Лозен. За съжаление много от литературата след 9 септември 1944 г. е изгорена и по този начин е унищожена много ценна литература, в това число и историята на с. Лозен от 1933 г.  През 1981 година библиотеката е преместена в сградата на детската градина на първия етаж. Библиотечният фонд тогава наброява  5993 тома литература, а в днешни дни - 3865 тома. Днес библиотеката е единствената функционираща в селата от община Любимец. 
      Фондът е организиран в три основни отдела:
  • Заемна за дома
  • Детски отдел
  • Читалня 
  • Междубиблиотечна заемна служба (МЗС) 
      Комплектуването с нова литература е подборно, в зависимост от средствата, които се предоставят на библиотеката от бюджета на читалището. 
      Наложилата се необходимост от нова концепция за мястото на библиотеката в динамичното ни общество осмисля труда на екипа на Народно читалище "Просвета-1925" и е определяща в бъдещата ни работа. 
      Библиотеката е значим и основен център за предоставяне на достъп до знания, информация и услуги за всички жители на Лозен. 

      Основни цели:
  1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в селото ни.
  2. Обогатяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. 
  3. Възпитаване и утвърждаване на националното ни самосъзнание. 
  4. Насърчаване и усъвършенстване на творческите възможности и талант, както и осигуряването на равен достъп до до информация. 
  5. Утвърждаване авторитета на библиотеката, прилагайки съвременните тенденции в развитието на обществените библиотеки. 
Библиотека
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg